Środowisko pod kontrolą

Nawet tak duża budowa jak terminal LNG w Świnoujściu nie musi sprawiać kłopotów mieszkańcom, ani szkodzić środowisku naturalnemu. Można do minimum ograniczyć hałas, a gospodarkę odpadami realizować w racjonalny sposób.
Dzięki budowie terminala LNG powstaną dogodniejsze warunki dla fauny morskiej.

Poziom dźwięku emitowany przez urządzenia wykorzystywane na placu budowy jest stale monitorowany. Maszyny dobierano w ten sposób, by pracowały jak najciszej. Prace powodujące hałas są tak planowane, by nie powodowały nakładania się dźwięków. Podobne zasady będą obowiązywały podczas obsługi terminalu, gdy do portu przypłyną metanowce.

Na terenie inwestycji powstają głównie odpady budowlane (beton, tektura, papier, pozostałości części stalowych). Zbiera się je w określonych miejscach, a następnie – w miarę możliwości – wykorzystuje powtórnie. Utylizacją odpadów zajmują się uprawione do tego podmioty. Gospodarka odpadami jest na bieżąco monitorowana, tak jak stan wód gruntowych i powierzchniowych. Wykonano sieć punktów pomiarowych (piezometrów) monitorujących poziom wód podziemnych, zarówno w obrębie placu budowy, jak i na terenach sąsiednich. Badany jest też na bieżąco stan chemiczny i jakość wody. Celem monitoringu jest minimalizacja zmian naturalnych warunków wodno-gruntowych poza placem budowy. Zadanie nie jest łatwe, ponieważ wody podziemne są w tym rejonie położone wysoko.

Inwestycja została zlokalizowana w takim miejscu, żeby harmonizować ze środowiskiem naturalnym. Co więcej – w wielu przypadkach będzie ona miała pozytywny wpływ na faunę morską: pogłębiony basen portowy może stać się miejscem zimowania ryb słodkowodnych, a zewnętrzna strona falochronu – miejscem składania ikry przez śledzie. Ponieważ instalacje terminalu leżą na jednym z głównych szlaków migracji ptaków w Europie, falochron może posłużyć im jako miejsce odpoczynku, a obszar na wschód od niego – jako teren żerowania. Pro-ekologicznemu funkcjonowaniu terminalu pomagają dogodne warunki naturalne: ponieważ przeważająca część wiatrów wieje z południa i z zachodu, substancje z atmosfery będą kierowane głównie w stronę otwartego morza.

Komfortowi życia mieszkańców sprzyja sześciometrowy wał ziemny z nasadzonymi drzewami i krzewami od strony od strony osiedli. Dzięki inwestycji pojawiają się w Świnoujściu rozwiązania, które pomagają w harmonijnym współistnieniu z przyrodą: temu celowi służy np. nowe zejście na plażę wraz z parkingiem dla mieszkańców i turystów, a także oznakowanie szlaków turystycznych oraz utworzenie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej.