Odwiedź Centrum Nauki Kopernik i weź udział w KONKURSIE

3 października 2014
Polskie LNG zaprasza na weekend niskich temperatur w Centrum Nauki Kopernik. W dniach 4-5 października będziecie mogli porysować piorunami, zrobić własne hologramy, zobaczyć ślady kosmicznych cząstek i lewitujące nadprzewodniki oraz... wziąć udział w naszym konkursie!
Znajdź na Instagramie @polskielng i dołącz do wspólnej zabawy!

Zasady konkursu:

 1. Zaloguj się w serwisie Instagram.com
 2. Zacznij obserwować profil @polskielng
 3. Opublikuj swoje zdjęcie z Centrum Nauki Kopernik z oznaczeniami @polskielng i #FizykaNaZimno

Autorów najciekawszych zdjęć nagrodzimy upominkami PLNG.

REGULAMIN Konkursu „Fizyka na zimno”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu “Fizyka na zimno” (dalej „Konkursu”) jest Spółka Polskie LNG Spółka Akcyjna z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Fińskiej 7, 72-602 Świnoujście, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000345690, NIP 855 155 02 26, REGON 320347291, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.368.000.000,00 PLN, wpłaconym w całości (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) jest wiążący dla Organizatora oraz uczestników Konkursu (dalej: „Uczestnicy”), reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, w tym w szczególności, (ale nie wyłącznie) zasady przyznawania nagród, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201 poz.1540, z późn. zm.).
 4. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Organizator.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwa w Konkursie.
 6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z 2014 r. poz.121, z późn. zm.).

§ 2

Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:
  1. najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu uzyskała i posiada nadal pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. zapoznała się i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu;
  3. posiada swój profil w serwisie Instagram.com.
 2. Osoba o której mowa w ust 1 staje się Uczestnikiem Konkursu z chwilą publikacji zdjęć przez

Uczestnika w serwisie Instagram.com oznaczonych tagiem: @polskielng oraz #FizykaNaZimno

§ 3

Czas i miejsce Konkursu

 1. Konkurs jest przeprowadzany za pośrednictwem strony internetowej www.lng.edu.pl/fizykanazimno, zwanej dalej „Stroną konkursową”.
 2. Konkurs trwa od 4 do 12 października 2014 r., przy czym publikacja zdjęć w ramach Konkursu trwa od 4 do 12 października, a ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 12 października 2014 poprzez publikację nagrodzonych zdjęć na stronie Konkursowej.

§ 4

Zasady i przebieg Konkursu

 1. Udział w Konkursie polega na publikacji zdjęć z wnętrza budynku Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, przez Uczestnika w serwisie Instagram.com, oznaczonych tagiem: @polskielng oraz #FizykaNaZimno.
 2. Uczestnik Konkursu poprzez umieszczenie zdjęcia w serwisie internetowym Instagram i oznaczenia ich tagiem: @polskielng oraz #FizykaNaZimno, oświadcza, iż:
  1. zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia,
  2. jest autorem zdjęć i przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych zdjęć, posiada zgodę osób widniejących na zdjęciach na udostępnienie ich wizerunku oraz, że przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zdjęć,
  3. przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizator dotyczące wad prawnych zdjęć, oraz związane z naruszeniem ich wizerunku i praw autorskich;
  4. wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie (rozpowszechnianie);
  5. W dniu ogłoszenia wyników Konkursu, 5 oznaczonych w sposób o którym mowa w ust 1 zdjęć i wybranych zgodnie z ust 4, zostanie opublikowanych na Stronie konkursowej. Każdy z  autorów zdjęć opublikowanych na Stronie konkursowej zostanie nagrodzony upominkiem od Organizatora, spośród nagród o których mowa w §5 ust 1 (dalej „Nagroda”). Wybór Nagrody należy do Organizatora.
 3. Wybór zdjęć, o których mowa w ust 3, dokonywany jest  w dniu następującym po upływie dnia publikacji zdjęć w ramach Konkursu, przez trzyosobową Komisję Konkursową Organizatora, która będzie czuwała nad przebiegiem Konkursu. Komisji Konkursowej Organizatora przysługuje dowolność doboru kryteriów dla wyboru zdjęcia, o którym mowa w ust 3.
 4. Organizator kontaktuje się z autorami nagrodzonych zdjęć o których mowa w ust 3 (Uczestnikami Konkursu) poprzez serwis Instagram zamieszczając komunikat o wygranej oraz prośbę o kontakt e-mailowy z Organizatorem pod nagrodzonym zdjęciem. Uczestnik Konkursu, którego zdjęcie jest publikowane jest na Stronie konkursowej przekazuje Organizatorowi na adres pr@polskielng.pl swoje dane kontaktowe, celem przekazywania mu Nagrody.
 5. W przypadku niezgłoszenia się Uczestnika Konkursu o którym mowa w ust 5 (autora), do Organizatora na adres email pr@polskielng.pl w ciągu kolejnych siedmiu dni roboczych od daty publikacji zdjęcia na Stronie konkursowej, Nagroda przepada.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania opublikowanych w serwisie Instagram.com zdjęć przez Uczestnika oznaczonych tagiem: @polskielng oraz #FizykaNaZimno (także tych nienagrodzonych) w kampaniach reklamowych i/lub materiałach reklamowych Organizatora oraz w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych i informacyjnych Organizatora, bez obowiązku wynagrodzenia dla autora zdjęć, jednakże Organizator nie ma obowiązku wykorzystania zdjęć.
 7. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.
 8. Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego zdjęć przez Organizatora, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu.
 9. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do zdjęcia biorącego udział w Konkursie w całości obciąża Uczestnika Konkursu. Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie Organizatora zwolnić Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka zostałaby na Organizatora nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem lub do której Organizator byłby pociągnięty, z tytułu naruszenia w zdjęciach i/lub w związku ze zdjęciami praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich.
 10. Z chwilą publikacji zdjęć, w sposób o którym mowa w ust 1, tj. z chwilą umieszczenia zdjęcia w serwisie internetowym Instagram i oznaczenia ich tagiem : @polskielng oraz #FizykaNaZimno, Uczestnik konkursu przenosi na Organizatora, nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i zależne do zdjęć biorących udział w Konkursie, na wszystkich pola eksploatacji znanych polskiemu prawu w dacie ich publikacji w sposób o którym mowa w ust 1,. W szczególności pola eksploatacji obejmują:
  • utrwalanie;
  • zwielokrotnienie wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką drukarską i/lub CD-ROM-u;
  • wprowadzenie do obrotu w kraju i za granicą;
  • wprowadzenie do pamięci komputera oraz publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do zdjęć w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet i w intranet);
  • publikację w tytułach Organizatora;
  • publikację na stronie internetowej Organizatora www. polskielng.pl, www.lng.edu.pl oraz na profilu Organizatora w serwisie Instagram.
  • publikację w czasopismach w których promowany jest Organizator.
  • wykorzystywanie zdjęć w kampaniach reklamowych i/lub materiałach reklamowych Organizatora, materiałach informacyjnych Organizatora oraz w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych Organizatora

§ 5

Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są materiały promocyjne z logo Organizatora.
 2. Nagrody przekazywane są drogą pocztową, po uprzednim przekazaniu przez Uczestnika danych kontaktowych, na koszt Organizatora.
 3. Nagrody nie podlegają zamianie ani wymianie na inne przedmioty, bądź na ekwiwalent pieniężny.
 4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność podanych danych osobowych i kontaktowych. Nagroda przepada, jeżeli Uczestnik Konkursu poda nieprawidłowe dane osobowe lub kontaktowe oraz w sytuacji o której mowa w §4 ust 6.
 5. Informacja o zwycięzcach wraz z ich danymi osobowymi lub Nickiem publikowana jest na Stronie konkursowej.

§ 6

Postępowanie Reklamacyjne

 1. Każdy Uczestnik do dnia zakończenia Konkursu może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem i uczestnictwem w Konkursie. Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamację należy zgłosić w formie pisemnej na adres: Biuro PLNG, ul. Mszczonowska 4C, 02-337 Warszawa.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opisi wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje zgłoszone w powyższy sposób będą rozpatrywane na podstawie Regulaminu przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia pisma.
 6. Od rozpatrzonej reklamacji nie przysługuje żaden środek odwoławczy.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków zawartych w niniejszym Regulaminie. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
 2. Koszty korespondencji Uczestnika, a także innej komunikacji Uczestnika z Organizatorem lub Komisją Konkursową ponosi Uczestnik, z zastrzeżeniem §5 ust 2.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne lub pocztowe.
 4. Komisja Konkursowa może wykluczyć z Konkursu Uczestnika naruszającego postanowienia Regulaminu lub zasady współżycia społecznego.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania przyznanej Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, któremu przyznano Nagrodę.
 6. Nagrody nieprzekazane Uczestnikom pozostają w dyspozycji Organizatora.
 7. Nagrody nieprzyznane lub nieodebrane lub te, z których zrezygnowano pozostają własnością Organizatora, który może dysponować nimi w sposób swobodny.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników konkursu, które zostaną umieszczone na stronie Konkursu.
 9. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. tj. z 2002r Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora oraz przez inne podmioty działające w imieniu Organizatora, wyłącznie na potrzeby i w celu przeprowadzenia Konkursu – oraz na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. tj. z 2013r poz. 1422). Uczestnik Konkursu przekazuje dane dobrowolnie oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także, że w każdym czasie przysługuje mu prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych i/lub przesyłanie informacji drogą elektroniczną.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 11. Spory związane z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Uczestników Konkursu.
 13. Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.