LNG to ekologiczne paliwo przyszłości

12 lutego 2013
Skroplony gaz ziemny jest zdaniem Komisji Europejskiej najbardziej perspektywicznym alternatywnym paliwem dla transportu wodnego. To jeden z kluczowych wniosków płynących z pakietu „Czysta energia dla transportu” przestawionego 24 stycznia br. przez dyrekcję generalną ds. transportu w KE.
Walor środowiskowy LNG wiąże się głównie z niższą emisją gazów cieplarnianych.

Komisja Europejska w dokumencie towarzyszącym do Pakietu „Czysta energia dla transportu” zwróciła uwagę na walory LNG zarówno w kontekście środowiskowym jak i ekonomicznym.

Walor środowiskowy LNG wiąże się głównie z niższą emisją gazów cieplarnianych. Od grudnia ubiegłego roku na terenie Unii Europejskiej obowiązują nowe przepisy dotyczące paliw używanych w żegludze. Dyrektywa przegłosowana w październiku 2012 roku w Parlamencie Europejskim w tej sprawie ustanawia dziesięciokrotnie mniejszy limit zawartości siarki w paliwie wszystkich jednostek pływających na Bałtyku, Morzu Północnym oraz Kanale La Manche (z obecnego 1 procenta do 0,1 proc.). Nowe normy mają obowiązywać już w 2015 roku, co w praktyce oznacza wyeliminowanie najpopularniejszego dotychczas paliwa jakim jest ciężki olej napędowy czyli mazut.

Za zmianą w kierunku wykorzystywania LNG stoi także ekonomia. W pakiecie „Czysta energia dla transportu” zaprezentowano porównanie kosztów różnego rodzaju paliw żeglugowych. Koszt LNG oscylował w połowie 2012 roku wokół 300-410 EUR, a dla porównania koszt oleju napędowego wynosił ok. 480 EUR, a oleju napędowego o niskiej zawartości siarki – ok. 780 EUR. W związku z powyższym, przewiduje się, że armatorzy w dłuższej perspektywie będą wymieniać przynajmniej część floty na jednostki napędzane gazem LNG.

Polskie LNG, pełniące rolę inwestora, a od 2014 roku podmiotu odpowiedzialnego za eksploatację powstającego terminalu w Świnoujściu, będzie w naturalny sposób beneficjentem zmian postulowanych przez Komisję. Skutkiem nowego prawa unijnego będzie wzrost zapotrzebowania na tankowanie statków napędzanych LNG. Polski terminal, potencjalnie największy w basenie Morza Bałtyckiego, może się stać znaczącym hubem przeładunkowym.

Stanowisko Komisji Europejskiej znajduje potwierdzenie w wynikach badania rynku (tzw. market screening), które Polskie LNG prowadziło na przełomie 2012 i 2013 roku. Jego celem było pozyskanie miarodajnych informacji w zakresie potencjalnego zapotrzebowania rynku na dodatkowe usługi, które mogą być świadczone w Terminalu LNG w Świnoujściu przez Polskie LNG. Wstępne wyniki badania rynku (oficjalne wyniki będą znane w drugiej połowie lutego br.) jednoznacznie  wskazują na zapotrzebowanie rynku na rozbudowę terminala LNG w Świnoujściu, w tym zwiększenie mocy regazyfikacji i świadczenie dodatkowych usług. Usługi te polegałyby głownie na przeładunku LNG na cysterny samochodowe i cysterny kolejowe, bunkrowaniu statków paliwem LNG, przeładunku LNG na mniejsze jednostki pływające oraz usługę magazynowania LNG w terminalu w latach 2015-2029.

Zapotrzebowanie na przeładunek zgłosiły przede wszystkim spółki obrotu gazem oraz operatorzy istniejących jak i budowanych oraz projektowanych instalacji LNG. Terminal w Świnoujściu może być wykorzystywany na potrzeby zaopatrywania instalacji LNG w rejonie Morza Bałtyckiego. W takim przypadku operatorzy terminali satelitarnych byliby klientami Polskiego LNG i mogliby wykorzystywać LNG dostarczane do Świnoujścia na potrzeby realizowania dostaw do terminali satelitarnych.

Możliwie szybkie udostępnienie usługi przeładunku LNG na mniejsze jednostki pływające oraz usługi  bunkrowania przez Terminal w Świnoujściu pozwoli Polsce stać się najważniejszym uczestnikiem rynku LNG w całym regionie Morza Bałtyckiego oraz może mieć pozytywny wpływ na rozwój portu w Świnoujściu i na przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie obrotu gazem.

Pakiet przedstawiony przez KE potwierdza fakt, że gaz ziemny jest paliwem ekologicznym i perspektywicznym. Komisja planuje inicjować szereg działań, które mają promować i stymulować rozwój infrastruktury LNG, głównie w transporcie morskim, ale także lądowym. Między innymi zwrócono uwagę na rozbudowę instalacji do tankowania LNG w ramach transeuropejskiej sieci bazowej we wszystkich głównych portach UE. Warto, zdaniem Komisji, wspierać także rozwój stałych i ruchomych stacji uzupełniania paliw oraz rozbudowę instalacji do tankowania LNG przez ciężarówki. Komisja zaproponowała, by do 2020 r. stacje znajdowały co 400 km się przy drogach transeuropejskiej sieci bazowej.