GAZ–SYSTEM S.A. jest właścicielem spółki Polskie LNG S.A., która została powołana do budowy i eksploatacji terminalu LNG w Świnoujściu.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa wpisaną na listę przedsiębiorstw o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki, odpowiadającą za bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego sieciami przesyłowymi.

Kluczowym zadaniem GAZ–SYSTEM S.A. jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego.

Do 2014 roku spółka planuje wybudowanie ponad 1000 km nowych gazociągów przesyłowych. Strategiczne gazociągi powstaną w północnozachodniej i środkowej Polsce oraz na Dolnym Śląsku.

GAZ–SYSTEM S.A. odpowiada też za realizację połączeń międzysystemowych. Oprócz rozbudowy połączenia w Lasowie, na granicy polsko– niemieckiej, spółka buduje gazociąg do Czech, który będzie drugim połączeniem międzysystemowym Polski z systemem gazowniczym Unii Europejskiej. GAZ–SYSTEM S.A. analizuje możliwość budowy gazociągu Polska–Litwa i Polska–Słowacja. Prowadzi również prace koncepcyjne związane z budową gazociągu Polska – Dania.

Wiele z realizowanych przez GAZ–SYSTEM S.A. projektów strategicznych uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej. Spółka jest beneficjentem następujących programów unijnych: EEPR (European Energy Programme for Recovery), TEN–E (Trans–European Networks – Energy), Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

GAZ–SYSTEM S.A. jest również właścicielem spółki Polskie LNG S.A., która została powołana do budowy i eksploatacji terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu. Zakres zadań GAZ–SYSTEM S.A. w projekcie budowy terminalu LNG i portu zewnętrznego w Świnoujściu (podobnie jak pozostałych podmiotów) określa przyjęta przez Sejm RP Ustawa z 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Ponadto GAZ–SYSTEM odpowiedzialny jest za wybudowanie i eksploatację gazociągu przyłączeniowego przy powstającym terminalu oraz gazociągu przesyłowego Świnoujście – Szczecin.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski program energetyczny na rzecz naprawy gospodarczej (EEPR). Spółka uczestniczy także w finansowaniu budowy terminalu LNG.