Program „Bezpieczne Miasto”

Fundacja Zawsze Bezpieczni wraz z Polskim LNG stworzyły koncepcję programu „Bezpieczne Miasto”, który jest połączeniem działań edukacyjnych z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy w ramach projektów „Bezpieczna szkoła” i „Bezpieczna plaża” oraz  „Kompetentne służby”. 
W wyniku analizy postulatów zgłoszonych przez partnerów społecznych Polskie LNG podjęło decyzję o potrzebie wdrożenia kompleksowego programu, który obejmowałby zarówno działania edukacyjne i prewencyjne w świnoujskich szkołach.

Priorytetem inicjatorów „Bezpiecznego Miasta” jest realizacja w Świnoujściu kompleksowego programu o parasolowym charakterze w celu podniesienia standardu bezpieczeństwa społeczności lokalnej i turystów odwiedzających województwo zachodniopomorskie, jak również stworzenie nowego standardu edukacyjnego mającego na celu wychowanie nowego pokolenia, świadomego potrzeby niesienia pomocy innym i potrafiącego w sposób kompetentny udzielać pierwszej pomocy. Projekt ruszył w marcu 2014 roku, a  jego zakończenie planowane jest na listopad 2014 roku.
Koncepcja projektu „Bezpieczne Miasto” powstała po zakończeniu w 2013 roku „Dialogu Społecznego Polskiego LNG”, czyli sesji dialogowych z kluczowymi interesariuszami inwestycji w terminal LNG w Świnoujściu, podczas których Spółka poznała, zagregowała a następnie odpowiedziała na oczekiwania partnerów społecznych. Kwestiami zgłoszonymi przez interesariuszy były m.in.: potrzeba dodatkowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa technologii LNG dla służb mundurowych, opracowanie systemu informowania mieszkańców miasta o potencjalnych zagrożeniach, doposażenie w specjalistyczny sprzęt Komendy Miejskiej Policji oraz Szpitala Miejskiego w Świnoujściu, prowadzenie ogólnodostępnych akcji edukacyjnych dla mieszkańców Świnoujścia oraz udostepnienie informacji nt bezpieczeństwa inwestycji oraz reagowania na wypadek ewentualnego zagrożenia ze strony LNG.

W wyniku analizy postulatów zgłoszonych przez partnerów społecznych Polskie LNG podjęło decyzję o potrzebie wdrożenia kompleksowego programu, który obejmowałby zarówno działania edukacyjne i prewencyjne w świnoujskich szkołach, a w sezonie letnim na kąpieliskach i plażach oraz szkolenia kompetencyjne dla służb mundurowych. W tym celu program „Bezpieczne Miasto” będzie realizowany w trzech modułach:

Moduł „Bezpieczna Szkoła” skierowany jest do nauczycieli oraz uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Świnoujścia. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Projekt jest kompleksowym rozwiązaniem systemowym, które ma na celu podniesienie świadomości wśród nauczycieli, dzieci i młodzieży w zakresie odpowiedzialności, profilaktyki, udzielania oraz nauczania pierwszej pomocy. W ramach modułu realizowane będą następujące działania:

 • wyposażenie 10 placówek oświatowych w sprzęt do udzielania pierwszej pomocy oraz zestawy sprzętu do nauczania pierwszej pomocy (manekinów szkoleniowych oraz apteczek treningowych);
 • przeprowadzenie zajęć lekcyjnych dla ok. 3000 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów mających na celu uzyskanie przez nich wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu pierwszej pomocy;
 • realizacja wewnątrzszkolnych zawodów z zakresu pierwszej pomocy mających na celu wdrożenie elementu rywalizacji do procesu edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa oraz pierwszej pomocy;
 • realizacja Mistrzostw Pierwszej Pomocy w Świnoujściu o puchar Prezesa PLNG. Impreza zwieńczająca część projektu dotyczącą Bezpiecznej Szkoły. Wytypowane w eliminacjach wewnątrzszkolnych zespoły wezmą udział w rywalizacji międzyszkolnej;

Drugi moduł „Kompetentne Służby” skierowany jest do pielęgniarek, ratowników medycznych ze Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły oraz strażaków ze świnoujskiej jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Celem modułu jest podniesienie skuteczności wykonywania medycznych czynności ratunkowych poprzez nabycie umiejętności współpracy w zespole medycznym, naukę podstawowych oraz zaawansowanych czynności ratujących życie, zwiększenie skuteczności działań ratunkowych i podniesienie świadomości na temat zagrożeń, związanych z poszczególnymi etapami budowy jak również eksploatacji terminalu skroplonego LNG. W ramach tego segmentu przewidziana jest:

 • realizacja szkoleń dla personelu Szpitala w Świnoujściu. W ramach dwóch rodzajów profesjonalnych szkoleń (Basic Life Support Healthcare Provider oraz Advanced Cardiovascular Life Support) 60 osób otrzyma międzynarodowy certyfikat American Heart Association.
 •  realizacja profesjonalnych kursów dla ratowników medycznych oraz strażaków z terenu  Miasta Świnoujścia i okolic.

W ramach dwóch rodzajów szkoleń (seminaria dla ratowników medycznych oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz szkolenia dla strażaków OSP z zakresu pierwszej pomocy) zostanie przeszkolonych 200 osób.

„Bezpieczna plaża”–  moduł zakłada realizację cyklu pokazów ratownictwa wodnego wraz z pokazami pierwszej pomocy mających na celu promocję bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Każdy z pokazów składa się z kilku symulowanych akcji ratowniczych z wykorzystaniem sprzętu wodnego. Podczas pokazów ratownicy będą zachęcali turystów do czynnego włączenia się do akcji ratowniczej oraz będą udzielali instruktażu pierwszej pomocy. W ramach pokazów będą organizowane konkursy z zakresu bezpieczeństwa oraz akcja promująca bezpieczny Terminal LNG.

ATUTY PROJEKTU BEZPIECZNE MIASTO

 • Kompleksowość: szeroka grupa docelowa: dzieci, młodzież, nauczyciele, turyści, strażacy Państwowej Straży Pożarnej, ratownicy medyczni, pielęgniarki.
 • Merytoryka: programy nauczania dla dzieci i młodzieży opracowane przez zespół ekspertów (lekarze, ratownicy medyczni), kursy certyfikowane przez American Heart Association.
 • Wiedza i umiejętności dostosowane do wieku odbiorców: treści edukacyjne przygotowane dla dzieci z klas 1-3 treści edukacyjne przygotowane dla dzieci z klas 4-6, treści edukacyjne przygotowane dla młodzieży gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej.
 • Wiedza i umiejętności dostosowane do grup zawodowych: dla strażaków zawodowych, dla ratowników medycznych, dla pielęgniarek.
 • Kompetentna kadra dydaktyczna: zawodowi ratownicy medyczni i lekarze instruktorzy  American Heart Association, zawodowi lekarze instruktorzy  American Heart. Każda osoba z kadry dydaktycznej zaangażowana w realizację segmentów: Bezpieczna Szkoła oraz Kompetentne Służby posiada aktualny certyfikat BLS,ACLS,PALS.
 • Wykorzystanie nowoczesnych metod dydaktycznych: metody oglądam i ćwiczę, wykorzystanie podczas edukacji manekinów szkoleniowych w ilości umożliwiającej ćwiczenia indywidualne (1 manekin = 1 uczeń), wykorzystanie treningowych apteczek pierwszej pomocy, wykorzystanie metody „Mass Training CPR” – masowy trening resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Jednoczesne ćwiczenia kilkudziesięciu osób (możliwości treningu 80 osób w jednym czasie).

Dzięki kompleksowości oraz szerokiej grupie odbiorców, projekt Bezpieczne Miasto wpłynie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Ukształtuje dzieci i młodzież jako nowe pokolenie, świadome potrzeby niesienia pomocy innym i potrafiące w sposób kompetentny udzielać pierwszej pomocy. Szkolenia służb ratunkowych oraz personelu medycznego realizowane zgodnie z jednym standardem wpłyną na wzrost skuteczności ich działania co będzie miało wpływ na poprawę bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Świnoujścia i okolic.

Działania PLNG podczas projektu „Bezpieczne Miasto” wpisują się w CEL 2.2.: „wsparcie lokalnych inicjatyw szczególnie w zakresie: edukacji dzieci i młodzieży, promowania zachowań proekologicznych oraz wsparcia wydarzeń kulturalnych” oraz w CEL 3.2: „prowadzenie akcji edukacyjnych nt. skroplonego gazu ziemnego (LNG) jako bezpiecznego, czystego paliwa o niskiej emisyjności CO2 do atmosfery” opisanych w „Polityce zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w Polskim LNG S.A.”.

ORGANIZATORZY PROJEKTU BEZPIECZNE MIASTO

Polskie LNG S.A. jest spółką celową powołaną w 2007 roku do budowy i eksploatacji terminalu LNG w Świnoujściu, czyli instalacji do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (ang. LNG – Liquefied Natural Gas) dostarczanego drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie. Powstający w Świnoujściu Terminal LNG jest pierwszym tego typu projektem infrastrukturalnym  nie tylko w Polsce, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej, który ma na celu dywersyfikację źródeł dostaw gazu do kraju oraz poprawę

bezpieczeństwa energetycznego całego regionu. Z tego względu inwestycja została uznana przez Rząd za strategiczną dla polskiej gospodarki. Oprócz spółki Polskie LNG, która odpowiada za budowę lądowej części terminalu LNG, składającej się z urządzeń rozładunkowych, zbiorników magazynujących skroplony gaz ziemny oraz instalacji do regazyfikacji, w realizację inwestycji zaangażowane są trzy inne podmioty:  Urząd Morski w Szczecinie, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. oraz Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., który jest również właścicielem PLNG S.A. Budowa terminalu LNG jest współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej.

Fundacja Zawsze Bezpieczni została utworzona w dniu 16 maja 2012 roku przez ratownika medycznego Pana Krzysztofa Patelaka oraz lekarza spec. anestezjologii i intensywnej terapii Pana Antoniego Urbanowicza. Celami Fundacji Zawsze Bezpieczni, są: działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz integracji społecznej, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, nauka, edukacja, szkolnictwo wyższe i wychowanie, porządek i ochrona ludności, ratownictwo i bezpieczeństwo publiczne, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, promocja i organizacja wolontariatu, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.