Dialog Społeczny Polskiego LNG

„Dialog Społeczny Polskiego LNG” to nowatorskie i strategiczne narzędzie pozwalające w transparentny i efektywny sposób realizować zadania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.
W pierwszej sesji dialogowej w marcu 2013 roku brało udział 62 reprezentantów interesariuszy zewnętrznych oraz 9 reprezentantów interesariuszy wewnętrznych.

Mając na uwadze fakt, iż budowa terminalu LNG w znaczny sposób oddziałuje na życie społeczności lokalnej Świnoujścia, a oczekiwania zaangażowania partnerów inwestycji w rozwój miasta i jego mieszkańców stale rosną, spółka zdecydowała się na aktywną współpracę z jej reprezentantami i budowanie relacji z otoczeniem, w szczególności ze społecznością lokalną dzielnicy Warszów. W związku z tym 1 października 2012 roku zainicjowany został projekt „Dialog Społeczny”, polegający na przeprowadzeniu 2 sesji dialogowych z najważniejszymi partnerami budowy terminalu LNG w Świnoujściu.

W ramach pierwszego etapu prac projektowych przeprowadzona została weryfikacja całościowego zaangażowania spółki w kwestie z obszaru CSR i zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z interesariuszami spółki. Efektem etapu przygotowania była lista partnerów i tematów do dyskusji z interesariuszami.
Kolejnym krokiem była sesja dialogowa z interesariuszami spółki Polskie LNG, która odbyła się w Świnoujściu w dniu 13. marca 2013 roku. Głównym jej celem było poznanie realnych potrzeb i oczekiwań interesariuszy, istotnych zarówno dla terenu objętego inwestycją, jaki i spółki Polskie LNG. W sesji dialogowej brało udział 62 reprezentantów interesariuszy zewnętrznych oraz 9 reprezentantów interesariuszy wewnętrznych (pracowników spółki). Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych reprezentowali takie grupy jak: środowiska naukowe i akademickie, społeczności lokalne, NGO/grupy nacisku, władze i regulatorzy, media, partnerzy biznesowi oraz dostawcy.
W trakcie prac w grupach reprezentanci interesariuszy zgłosili łącznie 75 kwestii i oczekiwań, w takich obszarach jak: ochrona środowiska, bezpieczeństwo i edukacja oraz polityka lokalna.

Kolejnym etapem prac jest agregacja zgłoszonych oczekiwań i opracowanie planu działań, który zostanie przedstawiony na kolejnej sesji dialogowej, planowanej na wrzesień 2013 roku. W jej trakcie spółka zaprezentuje konkretne zobowiązania oraz projekty, zgodne z oczekiwaniami interesariuszy oraz jej polityką społecznego zaangażowania.
Otwarcie spółki na dialog ze społecznością lokalną spotkało się z bardzo dobrym odbiorem i cieszyło się dużym zainteresowaniem. Pokazuje to, iż wyjście na zewnątrz z inicjatywą współpracy i propozycją zwiększenia transparentności jej działań świadczy o dużej wrażliwości na potrzeby i oczekiwania jej sąsiadów. Uczestnicy pierwszej sesji dialogowej nie tylko pozytywnie ocenili jej wartość organizacyjną i merytoryczną, ale zgłaszając swoje oczekiwania wobec spółki bardzo często wyrażali chęć podjęcia współpracy, zbudowania partnerstwa czy zacieśnienia stosunków. Co wskazuje na ich otwartość i chęć angażowania się w dalsze prace na linii spółka-społeczność lokalna Świnoujścia (Warszowa).

„Dialog Społeczny” to projekt, który realizowany jest w oparciu o międzynarodowy standard z obszaru angażowania interesariuszy AA1000SES (AccountAbility 1000 Stakeholder Engagement Standard), dzięki któremu:

  • pod uwagę są brane stanowiska i oczekiwania wszystkich interesariuszy;
  • zostaje zapewniona niezależna, kompetentna weryfikacja procesu przeprowadzona przez niezależnego audytora;
  • partnerzy są informowani w rzetelny sposób;
  • zasady tego procesu zostają włączone w praktykę działania spółki oraz w procesy decyzyjne i zarządcze;
  • podejmowane są kroki mające usprawnić społeczną stronę działalności spółki w reakcji na sygnały ze strony interesariuszy, przede wszystkim społeczności lokalnej;
  • publikowane są regularne sprawozdania z przebiegu tego procesu.

Zarówno Standard AA1000SES jak i prowadzone w oparciu o niego projekty dialogu społecznego są rozwiązaniami powszechnie stosowanymi na całym świecie, jako elementy strategicznego zarządzania projektami infrastrukturalnymi zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu.

Otwarty i partnerski sposób komunikowania się ze społecznością lokalną przyjęty przez Polskie LNG SA nazywa się Dialogiem Społecznym. Z końcem roku 2013 zakończyła się pierwsza edycja tego projektu.

Dialog  Społeczny umożliwił PLNG SA działanie na zasadach przejrzystości, podejmowanie decyzji lepiej dostosowanych do zmieniających się oczekiwań społecznych. Społeczności lokalnej pozwolił zaś na lepsze zrozumienie intencji Spółki oraz rozmaitych uwarunkowań budowy terminalu LNG.
Realizacja projektu odbyła się w pięciu etapach. W pierwszym (październik-grudzień 2012 r.) został wykonany audyt prowadzonej przez Spółkę komunikacji oraz identyfikacja interesariuszy, czyli wszystkich podmiotów (osób, instytucji, organizacji, firm, środowisk), które są zainteresowane przebiegiem inwestycji lub których działalność może w jakimkolwiek stopniu wpływać na inwestycję.

Spośród 100 zidentyfikowanych interesariuszy Spółki w pierwszej sesji dialogowej, czyli drugim etapie projektu,  uczestniczyło 62 reprezentantów interesariuszy zewnętrznych oraz 9 reprezentantów interesariuszy wewnętrznych (Polskie LNG SA). Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych reprezentowali takie grupy jak: środowiska naukowe i akademickie, społeczności lokalne, organizacje pozarządowe, grupy nacisku, władze i instytucje administracyjne, media, partnerzy biznesowi oraz dostawcy. Sesja dialogowa odbyła się 13 marca 2013 r. w Miejskim Domu Kultury w Świnoujściu, Filia nr 2 – Warszów, przy ul. Sosnowej 18.

Kolejny etap prac to uporządkowanie zgłoszonych oczekiwań i przygotowanie przez spółkę odpowiedzi na nie.  Po pierwszej sesji dialogowej opracowana została lista 75 oczekiwań wyjściowych zgłoszonych przez uczestników spotkania.  W podziale na poszczególne obszary tematyczne lista wyglądała następująco: Ochrona środowiska – 18 oczekiwań wyjściowych; Bezpieczeństwo i edukacja – 18 oczekiwań wyjściowych; Polityka lokalna – 39 oczekiwań wyjściowych.

Wszystkie zgłoszone postulaty zostały przez Spółkę odnotowane, a ich kompletność potwierdzona przez interesariuszy. Dokument ten został w dniach 4-12 kwietnia 2013 r. rozesłany w formie pisemnej do interesariuszy. Spółka poprosiła o ponowną weryfikację kompletności listy i  ewentualne uzupełnienie kwestii pominiętych. W konsekwencji listę oczekiwań uzupełniono o 8 pozycji. Z uwagi na to, że część oczekiwań wyjściowych była zbieżna lub dotyczyła analogicznych tematów, wiele z nich zostało zagregowanych. W efekcie powstała lista 56 oczekiwań, zweryfikowanych przez zewnętrznego audytora.

Finalna lista zagregowanych oczekiwań była punktem wyjścia do opracowania przez Spółkę odpowiedzi (z terminem realizacji i miernikami wykonania poszczególnych projektów) oraz zorganizowania drugiej sesji dialogowej. Odbyła się ona 30 września 2013 roku, również w warszowskiej filii Miejskiego Domu Kultury. W jej trakcie przedstawiono odpowiedzi Spółki na oczekiwania, zgłoszone przez interesariuszy w obszarach : Ochrona środowiska (7 pozycji), Bezpieczeństwo i edukacja (11 pozycji), Polityka lokalna (38 pozycji).